1) Dobil sem podjetniško idejo – stopnja predinkubacije

Vsaka podjetniška pot se začne s podjetniško idejo. Najpomembneje pri oblikovanju podjetniških idej  je zagotovo okolje, v katerem se posameznik nahaja.

Postopek predinkubacije

Ko ste dobili super podjetniško idejo  lahko ali preko spletne strani ali osebno preverite postopke za sprejem v program predinkubacije. Ob uvodnem sestanku vam bomo natečenje predstavili programe inkubatorja ter prednosti vključitve v inkubator za podjetje.  Nato lahko sam ali pa skupaj s  nami  na uvodnem sestanku izpolnite vlogo za inkubacijo podjetniške ideje, ki se nahaja spodaj. Na podlagi vloge in dogovora med vami in nami se določi tudi odgovorna oseba, ki bo skrbela za izvajanje predinkubacijskih aktivnosti.  Posredovati je potrebno tudi pisno naročilo, kjer je opredeljena vsebina in obseg sodelovanja z MPI Ormož d.o.o.

Priloga:

2) Že imam mlado podjetje – stopnja inkubacije

Najprej je potrebno izpolniti vlogo za vključitev v inkubator, svetujemo vam, da si vlogo pogledate potem pa se oglasite pri nas na sestanku kjer bomo poskusili odgovoriti na vaša morebitna vprašanja. Vloga vsebuje osnovne podatke o podjetju, kratek opis glavnih produktov podjetja, izkaz finančnega poslovanja v preteklem letu za podjetja, ki to že imajo, ter kratek povzetek načrta za naslednjih pet let vključno s finančno konstrukcijo. K vlogi je potrebno dodati poslovni načrt podjetja.

Postopek ocenjevanja

Direktor najprej preveri administrativno ustreznost vloge (ali je na pravilnem obrazcu in je popolna, ali so priložene vse priloge) in vas obvesti o morebitnih dopolnitvah najkasneje v treh delovnih dneh po prejemu vloge. Vlagatelj ima za morebitno dopolnitev časa najmanj 8 dni (v kolikor gre za dopolnitev obrazca vloge ali manjkajoče potrdilo o registraciji) oziroma največ 15 dni (v kolikor gre za manjkajoč poslovni načrt).   Po dopolnjeni vlogi direktor celotno vlogo posreduje komisiji za sprejem. Ob zasedanju komisije za sprejem boste tudi sami predstavili svoj poslovni načrt.

Sprejem podjetja

V primeru pozitivno ocenjene vloge s strani komisije direktor inkubatorja z nosilcem dejavnosti oziroma direktorjem podjetja podpiše pogodbo o inkubiranju. Pogodba o inkubiranju natančneje opredeljuje obveznosti in pravice inkubiranega podjetja ter medsebojna razmerja med inkubatorjem in podjetjem. Pogodba se podpiše za določen čas, in sicer največ do 5 let od ustanovitve inkubiranega podjetja. Pogodba o inkubiranju vključuje tudi postavke glede najema poslovnih prostorov.

Priloga